shiva

Significado de shiva

n.

Shivah, shibah, week generic term, hebdomad generic term noun, Siva, Shiva, Hindu deity generic term

Vogais: ia

Consoantes: shv

Palavras Parecidas

shivah, shiv, siva, saiva, shive, sieva, shibah, sahibah, shab, ship.