shivah

Significado de shivah

n.

Shiva, shibah, week generic term, hebdomad generic term

Vogais: ia

Consoantes: shvh

Palavras Parecidas

shiva, shibah, shiv, siva, sahibah, saiva, shive, sieva, shipway, shab.